Print
There are no translations available.

 

Sidesõnad ja ja ning

Kristiina Ross

Tänapäeva eesti keele alast nõu andvad teatmeteosed ütlevad, et sidesõnad ja ja ning on samatähenduslikud rinnastavad sidesõnad, millest ja on tavalisem ja ning haruldasem. Kui lauses läheb vaja mitut ühendavat sidesõna, on ning enamasti viimane, nt Jüri ja Mari läksid Kassitoomele ning Toomeorgu. Kuna ja on tavalisem, siis soovitatakse seda kasutada lähedasemalt kokku kuuluvate lauseliikmete ühendamiseks ja jätta ning kaugemate liikmete või suuremate fraaside sidumiseks, nt Vee ja pinnase kaitse ning puhketingimuste hoidmine (Vt Eesti keele käsiraamat. Sidendite õigekeelsusest http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&p1=2&id=421 ).

Niisugust kasutamist soosib ilmselt asjaolu, et sõna ning on nii välja öelda kui ka kirjutada keerulisem kui ja. Nõnda tekitab ning justnagu suurema pausi ja eristuse. Keeleajalugu arvestades võiks õieti mõelda ka vastupidi: omasõna ning võiks tunduda lähedasemalt siduv kui alggermaani keelest laenatud ja (Vt Eesti etümoloogiasõnaraamat http://www.eki.ee/dict/ety/ ). Eesti keele seletavast sõnaraamatust võibki leida näiteid, kus ning ühendab sisuliselt tihedamini seotud liikmeid kui ja, nt üheksateist jalga ja kaks ning kolmveerand tolli (https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=ning&F=M ). Sellega tundub olevat kooskõlas Kristian Jaak Petersoni selgitus 1818. aastal ajakirjas Beiträge, et sõna ning kasutatavat siis, kui mingi asi on teisega samaaegne või „samas järgus“, sõna ja aga vastupidisel juhul, nt Ta oli suureline ning lubas. – Karu tuli ta juurde ja ütles.

 Kirjakeele algusajal oligi soositud ning. Georg Mülleri 17. sajandi alguses peetud jutlustes esineb ning 4575 korda, ja 251 korda,. Sajandi lõpus hakkas kahe sõna kasutussagedus ühtlustuma ja 18. sajandil otsustasid piiblitõlkijad kasutada alati sidesõna ja, nii et piibli esimeses trükis 1739. aastal on ning veel ainult 28 korda sisse jäänud, ja aga esineb rohkem kui 53 000 korda. Päriselt kõrvale tõrjuda ning’i piiblitõlkijatel siiski ei õnnestunud ja kaks sünonüümi on tänini pakkunud keele üle arutlejatele ainet vaidlusteks ning keele kõnelejatele head vaheldusvõimalust. Tänapäeva keelekasutaja saab eelpool kirjeldatud soovitusi arvestades ka lause üldise rütmi ning ümbritsevate sõnade kõlapildi järgi ise valida, kumb sidesõna parasjagu rohkem sobib: kas asjaajaja ja jaamaülem või asjaajaja ning jaamaülem.